Provozní řád ubytování a  služeb

 

 

                

 HOTEL JUSTIC POD STRÁŽÍ

 

 

Všichni hosté jsou povinni seznámit se s tímto řádem na počátku ubytování

 

I. Identifikační údaje

 

a) Hotel Pod Stráží – majitel OTS JUSTIC s.r.o.  Telefon: 235 313110 , IČO: 25062786,

 provozovatel: IČ: 10175521 - Justic Jaroslav,DiS- odpovědná osoba

provozní vedoucí: Justic Pavel - délka praxe v oboru  18 let

b) kategorie zařízení: ubytování hotel  cca 90 lůžek, ve třinácti pokojích  se sociálním zařízením. 

II. Příjezd odjezd

 Host rekreačního areálu bude ubytován po předložení a zapsání platného dokladu totožnosti.

 Za ubytování a služby s tím spojené je host povinen zaplatit v domluveném termínu při dojezdu, má-li předem pobyt objednán. Pokud je dohodnuto jinak, nejpozději v den nástupu dle aktuálního platného ceníku.

 Nevznese-li host námitku proti kvalitě ubytování do dvou hodin po převzetí klíčů nebude s ním jednáno o předčasném ukončení pobytu z důvodu nevyhovujícího zařízení.

 Pokoj je předán s klíči od hl. vchodu hotelu a klíčem od pokoje či apartmánu, na které muže být požadováno složení vratná kauce 300,-Kč.

Kauce bude vrácena po odevzání pokoje a vrácení klíčů.Případnou škodu na majetku hotelu a vybavení pokoje bude řešena zápisem s dohodou o vyrovnání vzniklé škody.

Nástup - ubytování a předání klíčů od pokoje je možné od 14 hod., až do ukončení provozu recepce to je 20 hod.

Po převzetí pokoje se na pozdější reklamace závad  nebude brát zřetel.

 

Odjezd - pokoj musí být vyklizen a klíče od uzamčeného pokoje předány na recepci v den ukončení pobytu nejpozději do 10 hod.

 V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, které nebylo nahlášeno  na začátku, respektive první den pobytu, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě!

 Nebudou-li klíče od pokoje předány do 10 hod., bude hostům počítán další den pobytu dle platného ceníku.

 

Storno pobytu - je možno provést na základě písemné žádosti s uvedením vážných prokazatelných důvodů. 

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy či objednávky pobytu bude poskytovatel účtovat storno poplatky jejich výše je následující: 

60 - 31 dnů před zahájením pobytu 20% z ceny

30 - 15 dnů před zahájením pobytu 50% z ceny

14 - 5   dnů před zahájením pobytu  80 % z ceny

V průběhu pobytu např. z důvodů nepřízně počasí nelze platbu za ubytování vracet.

  1. Storno poplatky jsou odečteny ze zaplacené částky, a  rozdíl je účtován nebo vrácen zákazníkovi a to  do 14 dnů od obdržení požadavku na odstoupení.
  2. V případě, že zákazník nenastoupí k čerpání služby, nemá nárok na vrácení zaplacené finanční částky.
  3. V případě, že zákazník na základě svého rozhodnutí nečerpá některou ze zaplacených služeb, případně si zkrátí dobu pobytu, nemá nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby.

 

 

 

 

 

Pravidla chování hostů

 Do hotelu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě!!!

Ve všech prostorách penzionu je přísný zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně.

Zákaz používání: el. spotřebičů- vařiče, topidla (pod pokutou 500,-Kč). Tento zákaz se nevztahuje na holící strojky a fény.

Při překročení tohoto zákazu si vedení hotelu vyhrazuje právo řešit situaci pokutou a v případě nutnosti volání pohotovostní jednotky zaplatí host její výjezd v plné výši.

 Psi i jiná zvířata mohou být umístěna v prostorách areálu jen se souhlasem provozovatele.

Majitel psa je povinnen na požádání předložit platný očkovací průkaz psa .

Je přísně zakázáno ponechat zvíře na pokoji bez dozoru!!!

Výkaly po zvířatech je majitel zvířete povinen neprodleně uklidit.

Po areálu se psi pohybují pouze na vodítku a s náhubkem!

Odpadky třídíme do kontejnerů, které jsou umístěny  na vyhrazeném místě v neveřejném prostoru. Obsluha hotelu zajistí na vyžádání zatřídění odpadu a uložení.    Prosíme o dodržování čistoty v  areálu. 

Oheň je povoleno rozdělávat pouze na vyhrazeném místě, u ohně musí být přítomna osoba starší 18 let, použití ohniště je třeba vždy předem ohlásit na recepci. Zakoupit naše dřevo je možné,popř.zdarma. po dohodě sběr v našem lese, povolíme .

Před odchodem z hotelu nezapomenout uzavřít okna, zhasnout světla a zavřít vodu. V případě protékajícího záchodu, prosíme, nahlásit závadu personálu.

 

  Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

 Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.

Ponechávání cenností, peněz a dokladů na pokojích jen na vlastní nebezpečí. Je možno uložit si cennosti v našem trezoru.

 Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit na recepci nebo nejbližšímu zaměstnanci provozovatele hotelu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie

nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru,

či odvrátil hrozící nebezpečí.

 

Ohlašovny na tel. číslech:

Tísňové volání             112

První Pomoc               155

Hasiči                          150

Policie                         158                       

 Stravování

 Na výdej jídla přicházejte v předem dohodnutých časech a jako celá skupina.

V případě zpoždění informujte službu hotelu osobně, případně telefonicky.

Výdej jídla: snídaní 7:30 - 9hod , obědy 12-13h , polopenze večeře 18:30 - 19:30 hod nebo po dohodě s manažerem hotelu. 

 Zásady předcházení vzniku přenosných a jiných onemocnění

a) Dezinfekce v zařízení:

    dezinfekce veřejných hygienických zařízení (WC,koupelny,sprchy) je prováděna denně dle potřeby, popř. ihned po znečištění osobou, která jej způsobila, nebo po nahlášení zjištění následně personálem hotelu.

 Po skončení pobytu ubytovaných v hotelu je prováděn úklid kompletně celého apartmánu, pokoje, personálem hotelu v celém areálu.

 V průběhu pobytu si  ubytovaní udržují pořádek a drobný úklid uklízí sami! Před odjezdem svléknou ubytovaní použité povlečení z postelí a odevzdají jej do skladu s použitým povlečením. K desinfekci a úklidu je používáno prostředků pro plošnou dezinfekci s virucidním účinkem-Savo ,saponátové prostředky Power(stop plísním),Trenza jemný tekutý prášek Trenza čistič WC gel, Cillit na usazeniny, Alex čistič +leštěna na podlahy způsob jejich přípravy ředění dle návodu výrobce, označení nádob-křížkem nádoby na podlahy, WC na toalety ,bílé kýble na okna . Při práci používáme ochranné gumové rukavice, gumovou zástěrku, při práci s desinfekčními prostředky  dodržujeme návod k užívání, uvedený na obalu přípravku.

 Střídáme prostředky s různými aktivními látkami po 1 měsíci ( tím předcházíme  vzniku odolných mikroorganismů), musí být také prováděna očista (dekontaminace-Vaniš,Lixivie) při kontaminaci biologickým materiálem  (stolice, krev atd.).

 Dodržujeme předepsanou koncentraci a dobu působení dezinfekčního prostředku.        Po převléknutí prádla dodržuje osoba, která ho provádí zásady osobní hygieny.

 b) Dezinsekce při výskytu hmyzu (Off ,Biolit,Raid,apod.) 

III. Úklid

 Úklid veřejných  prostor je prováděn ihned po zjištěném znečištění, jinak denně (vysávání koberců, vlhké stírání hladkých povrchů), s použitím desinfekčních přípravků. Minimálně čtvrtletně je prováděn všeobecný úklid (včetně mytí oken, dveří, svítidel a vyčištění matrací). Odpadkové koše se vyprazdňují, očistí a desinfikují dle potřeby, nejméně však 1 x denně. Pomůcky pro úklid se ukládají v úklidové komoře.

 IV. Manipulace s prádlem

a) čisté prádlo je skladováno v samostatné místnosti označené sklad prádla, výměna – po každém ubytovaném, jinak dle potřeby, nejméně však jednou za 14 dní.

 b) špinavé prádlo je ukládáno do skladové místnosti označené prádelna odkud je převáženo 1 x týdně do profesionální prádelny v PT.

 V. Další nezbytné údaje

 Areál je zásoben  pitnou vodou - městský řád  VAC.

Výroba teplé vody- ohřev elektřina bojlery.

Větrání – přirozené okny, nucené (WC, umývárny, sprchy)

Odpadky z provozu ubytovacího zařízení  třídíme dle ekol. zásad – odvoz zajišťují technické služby obce za úplatu.

Hotel je napojen na veřejnou kanalizaci.

Nová rubrika

V této rubrice nejsou žádné články.